הרב יצחק ברט
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יצחק ברט הזכרת הגשמים ושאלתם מאימתי מתחילים להזכיר גבורות גשמים, ומאימתי מתחילים לשאול גשמים בתפילת העמידה? האם יש הבחנה לעניין זה בין ארץ ישראל לבין חוץ-לארץ, ובין הזמן שבית המקדש היה קיים לבין תקופתנו? דברי תורה שונים
הרב יצחק ברט הלל בפורים מדוע אין אומרים הלל בפורים? הגמרא נותנת שלוש תשובות לשאלה זו. דומה, שהיסוד העומד בבסיס כל התשובות הוא אחד: אין אומרים הלל על ניסים נסתרים, אלא רק על ניסים גלויים. דברי תורה שונים
הרב יצחק ברט לעולם יהא אדם... מה פשר התפילה `לעולם יהא אדם ירא שמיים בסתר`? האם זוהי ברכת השבח על קידוש השם, או בקשה לעתיד - שיתגלה שמו של הקב`ה על כל העולם? דברי תורה שונים
הרב יצחק ברט נוסח התפילה ליום העצמאות לאילו קבוצות מתחלק הציבור הישראלי מבחינת התפילות ביום העצמאות? מהן ההוספות והשינויים המופיעים בנוסח התפילה ביום העצמאות אצל רוב הציבור הציוני דתי, ומהן ההוספות אצל חברי הקיבוץ הדתי? דברי תורה שונים
הרב יצחק ברט הודאה לה' ביום העצמאות ביום העצמאות אומרים את מזמור ק`ז בתהילים. למה מתאים מזמור זה ליום העצמאות? מה למדים ממזמור זה על קרבן התודה? מה למדים ממנו על ההודאה לקב`ה באופן כללי? דברי תורה שונים
הרב יצחק ברט מי יעלה בהר ה' מה פירושו של המזמור הנאמר במוקד תפילת ערבית של הימים הנוראים: `לדוד מזמור, לה' הארץ ומלואה`? מה התשובה שנותן המזמור לשאלה `מי יעלה בהר ה'`? מה פשר הפסוק `זה דור דורשיו מבקשי פניך יעקב סלה`? מה היחס העולה ממזמור זה בין עם ישראל לבין אומות העולם? דברי תורה שונים
הרב יצחק ברט תקיעת השופר בחודש אלול למה תוקעים בשופר בכל חודש אלול? למה לא תוקעים בערב ראש השנה? איך יכול הטעם של "לבלבל השטן" לחייב תקיעה בחודש אלול, ולמנוע מאיתנו לתקוע בערב ראש השנה? דברי תורה שונים
הרב יצחק ברט לדוד ה' אורי וישעי מזמור כ`ז בתהילים - `לדוד ה' אורי וישעי` - מחולק לשני חלקים: חלק של ביטחון מוחלט בה', וחלק המפגין פחד ואימה. שני פנים אלו קיימים גם ברגשותינו לקראת הימים הנוראים: פחד מפני הדין מחד, וביטחון שמשפטנו יצא לטובה מאידך. דברי תורה שונים
הרב יצחק ברט במוצאי מנוחה הסליחה הראשונה הנאמרת למנהג האשכנזים מבוססת על בקשה מהקב`ה שיסלח לנו בשל התפילה שאנו מתפללים, בלי קשר לתשובה. אנו מבקשים מהקב`ה שיתן לנו מאותו אוצר המתוכן ומוכן ל`מי שאין לו` - למי שיודע שאין לו באמתחתו זכויות, ומבקש מהקב`ה חסד של אמת. דברי תורה שונים
הרב יצחק ברט שבת חול המועד סוכות - קידוש החול הסליחה הראשונה הנאמרת למנהג האשכנזים מבוססת על בקשה מהקב`ה שיסלח לנו בשל התפילה שאנו מתפללים, בלי קשר לתשובה. אנו מבקשים מהקב`ה שיתן לנו מאותו אוצר המתוכן ומוכן ל`מי שאין לו` - למי שיודע שאין לו באמתחתו זכויות, ומבקש מהקב`ה חסד של אמת. דברי תורה שונים
הרב יצחק ברט חשמל ואש האם חשמל הוא אש? כיצד בכלל ניתן להגדיר את המושג ההלכתי `אש`? לשאלה זו השלכות לעניינים שונים: הבערת נורה חשמלית, בישול בתנור חשמלי, ועוד. מסתבר, שיש להבחין בין נורות מסוגים שונים: נורות להט, פלורוסנט וניאון; ובין מכשירי חימום חשמליים שונים. קש"ת - הלכה וטכנולוגיה
הרב יצחק ברט פתרונות הלכטכניים מהן הדרכים שבאמצעותן ניתן לגרום להפעלת מכשירים חשמליים בשבת באופן מותר? במכון צומ`ת משתמשים בשלוש דרכים עיקריות: אוטומציה מלאה, המשכת מצב וגרמא. על אילו עקרונות הלכתיים מבוססת כל אחת מדרכים אלו? קש"ת - הלכה וטכנולוגיה
הרב יצחק ברט הערמות בהלכה האם מותר להערים על איסורי ההלכה, ולגרום לתוצאה רצויה באופן מותר? באופן בסיסי, היחס ההלכתי להערמות נקבע על פי מטרת ההערמה, והאיסור שעליו מערימים. לא הרי הערמה על איסור הממוקד בתוצאה, כהרי הערמה על איסור הממוקד במעשה מסויים. קש"ת - הלכה וטכנולוגיה
הרב יצחק ברט אמצעי חימום ובישול מכשירים טכנולוגיים שונים מאפשרים חימום מזון ובישולו ללא אש. חלק ממכשירים אלו נחשבים ל'אש' הלכתית, וחלקם אינם נחשבים ל'אש' כלל. מהו מעמדם ההלכתי של תנור חשמלי, דוד שמש, מיקרוגל ומזלג חשמלי? מה ההבדל בין תולדות האור לבין תולדות חמה? האם מותר לצלות כבד במיקרוגל? קש"ת - הלכה וטכנולוגיה
הרב יצחק ברט מדיח כלים האם מותר להשתמש במדיח כלים בשבת באמצעות שעון שבת, או שמא יש בכך איסור בישול או השמעת קול? האם וכיצד ניתן להשתמש במדיח כלים לכלים בשריים וחלביים? קש"ת - הלכה וטכנולוגיה
הרב יצחק ברט גילוח במכונת גילוח באילו מכונות גילוח מותר להתגלח ובאילו מכונות אסור להשתמש? מהו גדרו של איסור השחתת הפאות - `גילוח` ו`השחתה`? מהו ההבדל בין מספריים, תער ו`מספרים כעין תער`? קש"ת - הלכה וטכנולוגיה
הרב יצחק ברט מיקרופון ומכשירי שמיעה האם מותר להשתמש במיקרופון בשבת? האם ניתן לצאת ידי חובה כאשר שומעים ברכה באמצעות רמקול או מכשיר שמיעה? הדיון בשאלות אלו כרוך בשאלות מגוונות, הן מתחום דיני השבת - שינוי עוצמת זרם חשמלי בשבת, איסור השמעת קול, איסור נגינה בכלי שיר ואיסור `זילותא דשבת` (זלזול בשבת); והן מתחום היחס ההלכתי לטכנולוגיה בכלל. מהי הרזולוציה שבה מתבוננת ההלכה על המכשירים החשמליים? קש"ת - הלכה וטכנולוגיה
הרב יצחק ברט זכויות היוצרים בהלכה האם מותר להעתיק דיסקים? האם ההלכה מכירה בחובת השמירה על זכויות יוצרים? כיצד ניתן לעגן קניינים רוחניים בהלכה, והלוא קניין רוחני הוא דבר שאין בו ממש? האחרונים הזכירו יסודות שונים לאיסור הפרת זכויות היוצרים: קניין רוחני, שיור בקניין, גניבת דעת, יורד לאומנות חבירו, זה נהנה וזה חסר, תקנות הקהל ודינא דמלכותא דינא. קש"ת - הלכה וטכנולוגיה
הרב יצחק ברט טכנולוגיות עתידיות ההתפתחות הטכנולוגית מתאפיינת בצורות שונות, ושיעור זה עוסק בשלושה ממאפיינים אלו: האוטומציה, השימוש הגובר במחשב והאפשרות להפעיל מכשירים באמצעות דיבור או מחשבה. מהם האיסורים ההלכתיים שהשימוש במחשב כרוך בהם? האם ניתן לעבור על איסורי שבת במחשבה בלבד? קש"ת - הלכה וטכנולוגיה
הרב יצחק ברט הדלקת נרות חנוכה בנורות חשמליות האם ניתן להשתמש בנורות חשמליות מסוגים שונים לקיום מצוַת הדלקת נרות החנוכה? האם אדם הגורם לנורה חשמלית להידלק, נחשב מבחינה הלכתית למדליק הנורה, ויכול לברך על כך `להדליק נרות של חנוכה`, או שמא הוא נחשב רק לגורם להדלקת הנורה באופן עקיף (בגרמא)? מהי הגדרת הגרמא לעניין איסורי שבת? קש"ת - הלכה וטכנולוגיה
הרב יצחק ברט חשמל בשבת מדוע אסור להדליק מכשירים חשמליים בשבת? מתברר, כי בשאלה זו נחלקו הפוסקים: יש שכתבו שהסטת מתג חשמלי נחשבת להבערה, ה`חזון איש` טען שסגירת מעגל חשמלי היא עבירה על איסור בונה, ה`בית יצחק` סבר שהדבר אסור משום נולד (הולדת זרם), והגרש`ז אוירבך הסביר שהדבר אסור משום איסורים שונים מדרבנן. מהן ההשלכות של מחלוקת זו? האם מותר לפתוח מעגל חשמלי שאינו סגור? קש"ת - הלכה וטכנולוגיה
הרב יצחק ברט כיצד מפעילים מדינה בשבת? הקמת מדינת ישראל, כמדינה יהודית, מעוררת שאלות הלכתיות מעניינות. שיעור זה עוסק בשתיים מהשאלות המתעוררות בשבת: הפעלת תחנת כוח חשמלית וייצור חשמל בשבת, והיחס בין שימוש בנכרים לבין שימוש בפתרונות של גרמא. האם מותר לעובד חברת החשמל לעבוד בשבת, והאם מותר לכל אחד להשתמש בחשמל שיוצר בשבת? האם עדיף להפעיל מוסדות ממשלתיים וציבוריים בשבת באמצעות גויים, או באמצעות פתרונות הלכה-טכניים? אם ראוי שקיומה של מדינת ישראל בשבת יתבסס על עבודת גויים? קש"ת - הלכה וטכנולוגיה
הרב יצחק ברט התכלת בזמן הזה כידוע, בשנים האחרונות שב והתגלה הצבע המקורי שבו השתמשו לצביעת ציציות בתכלת. מהו מעמדה ההלכתי של `תכלת` זו? האם חובה ללבוש ציצית עם תכלת? האם מותר כיום, לאחר שהתכלת התגלתה, ללבוש ציציות עם חוטי לבן בלבד? קש"ת - הלכה ומדינה
הרב יצחק ברט האם יש מצווה להקים מדינה? כיצד רואה ההלכה את הקמת המדינה: כמצווה, כאיסור או כרשות? ואם זוהי רשות - האם ההלכה מתייחסת אליה בחיוב או בשלילה? מהם היסודות ההלכתיים העשויים לשמש כמקור לחובה להקים בימינו מדינה? קש"ת - הלכה ומדינה
הרב יצחק ברט פדיון גופות חיילים חטופות האם מותר לערוך עסקאות חילופי שבויים, ולהחליף גופות של שבויי צה`ל המתים תמורת שחרור אסירים ורוצחים? האם השיקול של קידוש השם - 'להראות לכולם' כיצד עם ישראל נוהג בשבוייו - הוא בעל ערך הלכתי? האם למדינה יש אחריות כלפי חייליה שמתו? קש"ת - הלכה ומדינה

עמודים