פרופ' יונתן גרוסמן
מרצה כותרת תקציר סידרה
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת בראשית - חטא דתי, חטא מוסרי ועונש גלות המאמר עוסק בחטא אדם הראשון כאב טיפוס לחטא הדתי, בחטא קין כאב טיפוס לחטא המוסרי ובהשוואה בין שניהם. 01- פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת נח - נח, יונה ועורב מה משמעותה של פרשת שילוח העורב והיונה לראות הקלו המים? מדוע נזקק נח לשלחם אם בסופו של דבר ממילא יצא מן התיבה רק בעקבות דבר ה' אליו לעשות כן? ומה פשר יחסי הקרבה והחיבה שיש לו עם היונה, לעומת הניכור והריחוק השוררים בינו ובין העורב? השיעור מנתח את פרשיית שילוח העופות שלב אחר שלב, ועומד על משמעויותיה על רקע ההקבלה בין חידוש העולם לאחר המבול לבין בריאת העולם בפרק א'. 01- פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת נח - בין העולם הראשון לשני אם באמת 'התאכזב' הקב`ה מהעולם והביא עליו מבול - מדוע נתן לו להתפתח מחדש? מי ערב שמצב זה לא יחזור על עצמו? המאמר עוסק בשאלה זו על רקע ההבדל המהותי בין העולם לפני המבול לבין העולם לאחריו: היתר אכילת הבשר. 01- פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת לך-לך - שעבוד הגר ושעבוד מצרים ההשוואה בין דברי הקב`ה לאברהם לבין דברי המלאך להגר לאחר בריחתה, בין שעבוד הגר לשעבוד מצרים, מלמדת אותנו על יחס התורה להתנהגותה של שרה להגר. 01- פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת וירא - בשורת לידת יצחק 01- פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת וירא - הצלת לוט מסדום בקריאה פשוטה נראה שהמלאכים המגיעים לסדום ממלאים שני תפקידים: הצלת לוט והחרבת העיר. למעשה, יש להם תפקיד ראשוני יותר: בחינת ובדיקת העיר, אם יימצאו בה עשרה צדיקים אם לאו. זוהי הסיבה לכך שהם מסרבים בתחילה להתארח אצל לוט: וכי כיצד יוכלו לבחון את העיר ואת מספר הצדיקים שבה מתוך ביתו של לוט?! אמנם, אנשי העיר דאגו, באופן אירוני, ללמד את המלאכים על תרבות העיר גם בהיותם בביתו של לוט. מעתה, מדוע ניצל לוט? הלא ה' אמר לאברהם שאם לא יימצאו עשרה צדיקים בתוך העיר - תיחרב כל העיר? 01- פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת חיי-שרה - תנו לי אחוזת קבר עמכם בתחילת הפרשה אנו קוראים על פטירתה וקבורתה של שרה אמנו. עצם אזכור מיתתה של שרה הוא יוצא דופן, משום שככלל אין התורה מציינת את פטירתן של האימהות. ואכן, פטירת שרה אינה נזכרת לשם עצמה, כי אם כסיפור רקע לסיפור העיקרי - קניין מערת המכפלה. מה חשיבותו של סיפור זה, על המשא ומתן הארוך המתואר בו? באמצעות ניסוח ראשוני עמום של בקשתו, הצליח אברהם ליצור רושם ראשוני חיובי על בני חת וכך להביא לתוצאה הרצויה לו, וכן להעביר מסר חשוב לצאצאיו הלומדים את הסיפור. 01- פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת חיי-שרה - מעמדו של ישמעאל, או: בריחת הגר וגירוש הגר 01- פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת תולדות - אברהם הוליד את יצחק נראה שמעשיו של יצחק אבינו דומים מאוד למעשיו של אביו אברהם. עיון מדוקדק יותר, בעיקר בפרשת היחסים של אברהם ויצחק עם אבימלך, מראה שיצחק בעצם מכריע בשאלות מוסריות שנותרו פתוחות מימי אברהם. 01- פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת ויצא - יעקב כאברהם עזיבת יעקב את הארץ מעלה תמיהה גדולה, ודאי על רקע האיסור ליצחק. המאמר מקביל בין קורות יעקב לבין קורות אברהם, הן הקבלה תוכנית והן הקבלה ספרותית. יעקב נדרש לבנות מחדש את עם ישראל לאחר משבר דחייתו של עשו, שהיה ממש בנו של יצחק. 01- פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת ויצא - וימצא דודאים בשדה הרצף של תיאור לידות בני יעקב נקטע פעמיים: על ידי דו-שיח קשה בין רחל ויעקב לאחר לידת יהודה, וע`י סיפור הדודאים, לאחר לידת בני השפחות. שיחתם של יעקב ורחל אכן השפיעה באופן ניכר על בניית משפחת יעקב - בעקבותיה לקח יעקב את בלהה ואת זלפה; אך מהי משמעותו של סיפור הדודאים? 01- פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת וישלח - נדר ושינוי שם התורה מספרת פעמיים על שינוי שמו של יעקב. מה הצורך בכפילות זו? 01- פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת וישב - מכירת יוסף ומיתת בני יהודה מיקומו של סיפור יהודה ותמר מלמד אותנו על משמעותו. ירידת יהודה הייתה תוצאה של מכירת יוסף, וכן מה שאירע לו היה עונש על מעשיו. בסופו של דבר, יהודה חזר בתשובה ותיקן את מעשיו. 01- פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת וישב - שני חלומות ושני פתרונות מה תפקיד פתרון חלומו של שר האופים בקורותיו של יוסף במצרים? מה היה נגרע מהעלילה אלמלא היה שר האופים חולם? הלא שר המשקים שכח, בסופו של דבר, את יוסף ואת פתרונו, וגם כשנזכר בו אחרי שנתיים - סביר שהוא נזכר בפתרון חלומו, ולא בפתרון חלום שר האופים. מהו, אפוא, תפקידו של חלום זה ושל פתרונו? 01- פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת מקץ - פתרון חלום פרעה מדוע קיבל פרעה דווקא את פתרונו של יוסף לחלומותיו, למרות שפותרי החלומות הרשמיים שלו הציעו לו פתרונות אחרים? נראה, שהפתרון טמון ב'חוצפתו' של יוסף - להציע דרך להתמודד עם הרעב. 01- פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת ויגש - כהני מצרים וכהני ישראל 01- פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת ויגש - ערבונו של יהודה בפרשת ויגש מגיע סיפור יוסף ואחיו לשיאו. בעמידתו מול יוסף ובניסיונו לשכנע את יוסף לאפשר לבנימין לשוב לאביו, מתגלה יהודה כבעל תעצומות נפש מיוחדות במינן. בשיעור נראה כיצד סיפור יהודה ותמר מהווה רקע לעמידתו של יהודה מול יוסף, הן כחלק מן המבנה הכיאסטי של סיפור יוסף ואחיו, והן בדמיון הגדול שבין שתי הסיטואציות - שבשתיהן עומד בסופו של דבר על הפרק 'עירבון' של יהודה. 01- פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת ויחי - ויחי יעקב - ויחי יוסף מיהם השבטים המנהיגים על פי ברכת יעקב? האם יוסף הוא אב בפני עצמו? 01- פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת שמות - רשימת היורדים למצרים כמבוא לספר שמות בתחילת ספר שמות מובאת שוב רשימת היורדים למצרים, אך ישנו הבדל מהותי בין רשימה זו לבין הרשימה שבפרשת ויגש. הבדל זה מלמד אותנו על שינוי התפישה שבספר שמות: מעם למשפחה. 01- פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת וארא - הקדשה שניה לגאולה שניה לשם מה היה צריך משה להקדשה שנייה? בהקדשה זו נוסף מרכיב חשוב - הברית שבין הקב`ה לאבות. הברית נזכרה דווקא פה בגלל השינוי בהתייחסות משה לגאולת עם ישראל: מהתייחסות מוסרית בלבד להתייחסות לאומית-היסטורית. 01- פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת בא - פסח - קרבן או סעודה 01- פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת בשלח - המן וקרבן פסח המאמר עוסק בתלונת בני ישראל במדבר סין ובתגובתו החינוכית של הקב`ה, על רקע ההשוואה בין המן לבין קרבן פסח. 01- פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת יתרו - `במשך היובל המה יעלו בהר` `במשך היובל` - מהי תקיעת השופר שמתירה לעלות להר סיני לאחר שהעם הוגבל מלעלות להר? העם היה צריך לעלות להר לאחר רדת השכינה אליה ולקבל את התורה `פנים בפנים` אולם העם פחד וביקש את תיווכו של משה. חשש זה הוא חיובי אולם יש לו מחיר רוחני בכך שלא נוצר המפגש `פנים אל פנים`. 01- פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת תצוה - סדר כלי המשכן ומשמעותו ברשימת הכלים הראשונה שנאמרת למשה המנורה אינה במקומה הגיאוגרפי משום שהיא פותחת את יחידת הכהונה כי היא מבטאת את עבודת ה' של האדם שלא זוכה להתגלות ישירה - אהרן הכהן. מזבח הקטורת והכיור לא מופיעים בתוך שאר כלי המשכן כי הם לא חלק מהכלים המגדירים את המשכן אלא הם אמצעים המאפשרים את עבודת המשכן. הכיור מאפשר לכהנים לעבוד במשכן וענן הקטורת מאפשר השראת שכינה לעיני בשר ודם. 01- פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת כי-תשא - ברית י`ג מידות מעמד י`ג מידות מבקש ליצור מחדש את ברית בין הבתרים ולהמשיכה למרות הפרתה הבוטה על ידי העם בחטא העגל. 01- פרשת השבוע

עמודים