פרופ' יונתן גרוסמן
מרצה כותרת תקציר סידרה
פרופ' יונתן גרוסמן 73 ימי המילואים (ג) – משיחת הכוהנים הנוסחה "כאשר ציווה ה' את משה" חושפת את מרכיבי ימי המילואים, ואת חיבור משיחת בני אהרן עם משיחת כלי המשכן. בשיעור זה נעמוד על משמעות צירוף הכוהנים לכלי המשכן. תורת הקרבנות (2)
פרופ' יונתן גרוסמן 74 ימי המילואים (ד) – פר החטאת האם גם פר החטאת שהביאו הכוהנים נוטל תפקיד בכפרתם וקשור להקדשתם? פר החטאת של ימי המילואים 'מתנהג' באופן מוזר ובשיעור זה נעמוד על אופיו. תורת הקרבנות (2)
פרופ' יונתן גרוסמן 75 ימי המילואים (ה) – משיחה, בגדים ואיל מילואים בימי המילואים משולבים שלושה אלמנטים שדרכם מוכשרים הכוהנים לעבודתם – הלבשת הכוהנים בבגדיהם; משיחת אהרן וכלי המשכן בשמן המשחה; הקרבת קורבנות, ובמיוחד איל המילואים. בשיעור זה נעמוד על היחס ביניהם והצורך בכולם. תורת הקרבנות (2)
פרופ' יונתן גרוסמן 76 ימי המילואים (ו) – מילוי ידי הכוהנים לאור דברינו בשיעורים הקודמים עולה השאלה מהו היחס בין שלוש הדרכים שמכשירות את הכוהנים לעבודתם? לענייננו אני מבקש במיוחד לשאול מדוע לא ניתן להסתפק בבגדים או בשמן המשחה ומה מוסיף עליהם איל המילואים. תורת הקרבנות (2)
פרופ' יונתן גרוסמן 77 ימי המילואים (ז) – מילוי ידיים ומילוי הפה בשיעור שעבר ראינו שבניגוד למזבח ולשאר כלי המשכן שלשם הקדשתם די היה במשיחה בשמן, הכוהנים הוכשרו לתפקידם גם באיל מילואים שדמו ניתן על גופם. בשיעור זה נדון בתוספת המיוחדת שהכוהנים מקבלים באמצעות איל המילואים. תורת הקרבנות (2)
פרופ' יונתן גרוסמן 78 היום השמיני למילואים בציווי על ימי המילואים שבספר שמות לא נזכר שבתום שבעת הימים יהיה יום מיוחד נוסף שגם בו יש להביא מערכת מסועפת של קורבנות. מדוע לא נזכר היום השמיני כבר בציווי הראשון? תורת הקרבנות (2)
פרופ' יונתן גרוסמן 79 היום השמיני – ברכה כפולה לאחר הקרבת מערכת הקורבנות הכפולה – זו של הכוהנים וזו של העם – מגיע הסיפור לרגע השיא שלו ולתכליתו – להתגלות ה' לעיני כל העם. מדוע יש צורך בשתי ברכות עוקבות ומה תפקידן? תורת הקרבנות (2)
פרופ' יונתן גרוסמן 80 היום השמיני – חטא נדב ואביהוא (א) היום השמיני למילואים הנו אחד מן הימים החגיגיים שחווה עם ישראל במדבר. אולם בסמיכות טקסטואלית המבטאת גם את הסמיכות במרחב, פקדה את משפחת הכהונה טרגדיה נוראה. בשיעור זה נתחיל לעסוק במות שני בני אהרן הגדולים – נדב ואביהוא. תורת הקרבנות (2)
פרופ' יונתן גרוסמן 81 היום השמיני – חטא נדב ואביהוא (ב) בשיעור הקודם עמדנו על כך שנדב ואביהוא לא רק הבעירו אש זרה, אלא שמו עליה קטורת - שתפקידה לכסות על התגלות ה'. מדוע ביקשו בני אהרן להסתיר את ההתגלות ומדוע מכונה קטורת זו "אש זרה"? תורת הקרבנות (2)
פרופ' יונתן גרוסמן 82 הוויכוח (המפתיע) על אכילת החטאת ביום השמיני במסגרת השיעור האחרון נדלג על איסור טומאת אהרן ובניו ועל כתב המינוי הישיר לאהרן, ונעבור לאכילת הקורבנות על ידי הכוהנים (כהמשך תהליך ההקרבה) ולהפרת צו ה' בפעם השנייה באותו יום. תורת הקרבנות (2)
פרופ' יונתן גרוסמן בין `שמעתי` ו`אזכור` גאולת עם ישראל ממצרים מתחייבת מצד הצדק והמוסר האנושיים, אך גם מצד הברית שכרת הקב`ה עם עם ישראל. כיצד שני הפנים האלו באים לידי ביטוי בפרשת שמות?

עמודים