פרופ' יונתן גרוסמן
מרצה כותרת תקציר סידרה
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת ואתחנן - עשרת הדברים מה פשר ההבדלים שבין עשרת הדברות בפרשת יתרו לבין עשרת הדברות שבפרשתינו? המאמר מתייחס בעיקר להבדל בציווי השבת, על רקע הפן הכפול של השבת: זכר לבריאת העולם וזכר ליציאת מצרים. 01- פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת במדבר - מה טובו אוהליך יעקב - על ארגון מרכבת השכינה מדוע סודרו השבטים בחנייתם על פי סדר השבטים? מדוע המשכן שכן באמצע המחנה, ולא בראשו? העובדה שדווקא בתוך המדבר, מקום חסר גבולות וסדר, עם ישראל חונה בסדר מופתי מבטאת את ייחודו של העם ואת חשיבות המבנה המשפחתי-שבטי שלו. הציורים שצוירו על דגלי השבטים הם פני החיות הנושאות את מרכבת השכינה, וכך מבטא הכתוב את העובדה שעם ישראל מהווה מרכבה לשכינה על הארץ, במקביל למרכבה השמיימית של הכרובים. 01- פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת עקב - ברית אהבה בין ה' וישראל פתיחתה של פרשת עקב היא בעצם אמצעה של יחידה ספרותית המתחילה בתחילת פרשת ואתחנן. היחידה הזו מהווה פתיחה והקדמה לכריתת הברית בין ישראל לבין ה', ובאים בה לידי ביטוי העקרונות המרכזיים של הברית. 01- פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת ראה - שילוח עבדים ויציאת עבדים מהי משמעות ההבדלים בין הציווי על עבד עברי בפרשת משפטים לבין הציווי בפרשתינו? 01- פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת בהעלותך - והיית לנו לעינים מדוע מכניסה התורה את פניית משה לחובב חותנו להצטרף לעם ישראל במסעם במדבר באמצע פרשיות המסע? מדוע לא מוזכרת בתורה תשובתו של חובב? 01- פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת שופטים - עגלה ערופה פרשת עגלה ערופה מעלה מספר תמיהות. הבולטת מביניהן היא כיצד התורה מצווה על שחיטה מחוץ למשכן? המאמר עוסק בשאלות אלו על רקע המונח המיוחד - `עריפה`, ועל רקע ההשוואה לפרשת פרה אדומה. 01- פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת כי תצא - איש בחטאו יומתו נראה שציווי התורה `איש בחטאו יומתו` מיותר. וכי יעלה על דעתנו להעניש בן על חטאי אביו?! המאמר עוסק בכמה הסברים שניתנו לשאלה זו, ומציע הסבר נוסף על רקע התרבות המקובלת באותה תקופה. 01- פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת כי תבוא - ברית ערבות מואב מדוע יש צורך בכריתת ברית בערבות מואב נוסף על הברית שנכרתה בהר סיני? מה היחס בין בריתות אלו לבין הברית שנכרתה לאחר כניסת ישראל לארץ? 01- פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת קורח - ותפתח הארץ את פיה מדוע נענשו דתן ואבירם דווקא בבליעתם בארץ? האם בכלל יש טעם לחפש סיבה לכך שנבחר עונש זה ולא אחר? בניגוד לאסוציאציה הטבעית, המדמה את עונשם של דתן ואבירם לקבורה באדמה, התורה מדמה אותו דווקא ל'היבלעות' או ל'היאכלות' באדמה. ייתכן שיש כאן מידה כנגד מידה: הם פערו פיהם על משה, והאדמה פערה פיה ובלעה אותם; הם ביקשו שלא לעלות אל משה ושלא לעלות לארץ ישראל, ולבסוף - ירדו חיים שאולה; הם התחברו למרגלים, כינו את מצרים `ארץ זבת חלב` ואת ארץ ישראל `ארץ אוכלת יושביה`, ולבסוף הם עצמם נאכלו באדמה. 01- פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת ניצבים - תשובת ישראל ותשובת ה' פרשת ניצבים נראית המשך ישיר של פרשת כי תבוא, אך מפתיע לגלות שפרשת התשובה מופיעה בנפרד, ולא כחלק מהברית. עיון בפרשת התשובה. 01- פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת דברים: "אלה הדברים אשר דיבר משה" – מה רצה משה להשיג בתחילת נאומו הגדול? בשיעור זה נעמוד על המבנה העקרוני של ספר דברים כולו, המוביל - דרך סקירה היסטורית ונאום המצוות אל עבר כריתת הברית. בנוסף, נעמיק בתחילת נאומו הראשון של משה, בפרק א' בפרשתנו, המהווה הקדמה של משה לקראת הנאום המרכזי, וייעודו - להסביר מדוע הברית נעשית בא"י, והצגת הפרספקטיבה של משה לאירועים שהיו עד עתה. 01- פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת האזינו - תורה, שירה וגאולתם של ישראל לפי פסוקי פרשתינו, נראה שהשירה משמשת כ'עֵד' לעם כמו התורה. אם כן - מדוע צריכים ישראל שני עדים? כיצד יכול להיות הבדל בין השירה לבין התורה בנוגע לסיבת הגאולה; הרי שניהם 'מעידים' על אותו דבר? 01- פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת ואתחנן: מעמד הר סיני בספר דברים ומשמעותו מהי מטרת סיפור מעמד הר סיני בספר דברים, ומדוע משה מפרט כל כך בתיאור המעמד? במהלך השיעור נסקור תשובות שונות לשאלה זו, תוך ניתוח ההבדלים הרבים בין עשרת הדברים בספר שמות לבין ספר דברים. 01- פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת עקב – פרשנות משה לחטא העגל תיאור סיפור חטא העגל בפרשתנו שונה באופן בולט מתיאורו בספר שמות. לאור מאמרו של אלי חדד, לפיו ספר שמות מדבר על חטא עבודה זרה שבחטא העגל וספר דברים מדבר על הטעות בהגשמה, ניתן להבין הבדלים רבים. בין השאר, נעמוד על המקור לשינוי במיקום תפילתו של משה, בהתייחסות ל'חטאו' של אהרן, בפעולתו של משה עם העגל, בריצוי לאחר החטא ועוד. 01- פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת ראה – המקום אשר יבחר ה' שיעורנו יעסוק בפרק י"ב בפרק דברים, בו התורה מצווה על ריכוז הפולחן דווקא ב"מקום אשר יבחר ה'", וכן מתירה "בשר תאווה" תוך כדי איסור אכילת דם וציווי על כיסויו. כפי שנראה, תוכן הפרק מורכב משני חלקים, שכל אחד מהם מציג מטרות שונות - כלליות ופרטיות, לכל אחד מהדינים המוזכרים. 01- פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת מטות - מדוע דין נדרי נשים פותח את פרשת מטות? בין חטא בעל פעור, מעשה פינחס והציווי על מלחמת מדין לבין המלחמה עצמה מפרידים שש פרשיות שנראות לכאורה לא-קשורות: מפקד בני ישראל, סיפור בנות צלפחד, צו ה' למשה לעלות להר העברים, מינוי יהושע, קרבנות המוספים ופרשת נדרי האישה והבת. שש הפרשיות האלו מתחלקות לשלושה צמדי-פרשיות, שאת כולם חורז יסוד אחד משותף: המתח שבין הצו האלוקי לבין היוזמה האישית. למעשה, קיים קשר אמיץ בין חטא בעל פעור לבין פרשיות אלו, והמתח הנזכר מאפיין גם את פרשת מלחמת מדין. 01- פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת שופטים: הכהנים הלויים בספר דברים ישנם כמה דינים מחודשים על הכהונה. אחד מהם הוא המושג "הכהנים הלויים". בשיעור, נציע הבנה מחודשת במשמעות הביטוי, הבנה בעלת משמעויות פרשניות, מעשיות ומחשבתיות. 01- פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת כי תצא - אשת יפת תואר שנן שתי גישות לגבי שיוכה של פרשיית אשת יפת תואר. האחת, התואמת גם את חלוקת הפרקים המקובלת, גורסת כי פרשיית אשת יפת תואר מהווה המשך לפרשיות המלחמה בפרשת שופטים. אולם, חלוקת הפרשות מכניסה את פרשיית אשת יפת תואר להיות חלק מפרשיות הבית של פרשת כי תצא. מתוך עיון זה, מתבארת מחלוקת הראשונים לגבי מטרת דין אשת יפת תואר, האם במטרה לנוולה או דווקא להכניסה, ונידונה שאלת החידוש שבמצווה זו למול הנהוג בעולם העתיק. 01- פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת כי תבוא - מעמד הברית בערבות מואב היכן התרחש מעמד הברית המתואר בפרשת כי תבוא? בערבות מואב או לאחר הכניסה לארץ? מה תפקידם של האבנים המוקמות והיכן הן ממוקמות? ומדוע התורה כופלת את התיאורים הללו? תוך מענה על שאלות אלו, והשוואה לברית סיני, נבחין במטרה הכפולה של הברית,הנועדה לאחוז את החבל משתי קצותיו - ליצור ברית חדשה לעם ישראל הנכנס לארצו, תוך שימור על התכנים כפי שניתנו על ידי משה - במדבר. 01- פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת ניצבים: ברית מואב, עם ישראל ופרשת התשובה בפרשתנו אנו עוסקים בברית מואב, ברית שמתחילה כבר בפרשה הקודמת. מתוך מספר שאלות, ביניהם על מסגרת הברית ועל העובדה שלאחריה נחשב עם ישראל כעם, נעמוד על היחס בין ברית זו לברית סיני, כיחס בין ברית בין הפרטים לברית עם הכלל. תובנה זה תוכל להסביר תמיהות שונות, כמו גם את פשר ההפסקה באמצע פרשת הברית. 01- פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן המסר הכפול של פרשת וילך בשיעור זה נעסוק בפרק ל"א בדברים, הוא פרשת וילך. במסגרת השיעורנעמוד על הזיקה הקיימת בין פרק זה לפרקים נוספים בספר דברים, נתייחס לחתימת התורה ולמעמד הקהל ונעמוד על המסרים הכפולים הקיימים בפרק עצמו. 01- פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת האזינו: ה' כמשורר מי הם נמנעי שירת האזינו? האם "השמים והארץ" משמשים רק כעדים, או גם כנמעני השירה? מה המשמעות של שירה לשמים והארץ? וכיצד הדבר משפיע על שאלת הדטרמניזם של השירה. 01- פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן שיעור 1 - זמנה של המגילה: בין בית המלך לבית המקדש 19 - שיעורים במגילת אסתר
פרופ' יונתן גרוסמן שיעור 2 - מהיכן להתחיל את הסיפור? 19 - שיעורים במגילת אסתר
פרופ' יונתן גרוסמן שיעור 3 - מלך אדיב או מלך יהיר? 19 - שיעורים במגילת אסתר

עמודים