פרופ' יונתן גרוסמן
מרצה כותרת תקציר סידרה
פרופ' יונתן גרוסמן 67 חזה התנופה ושוק התרומה – המשך בשיעור זה נמשיך לעיין בהסבר להבדל בין הנפת החזה בלבד בציווי על השלמים ובין הנפת שניהם ביום השמיני למילואים. תורת הקרבנות (2)
פרופ' יונתן גרוסמן 68 חתימת "תורת הקורבנות" (רשימת הקורבנות השנייה) בחתימת פרשת צו (פרשיית הקורבנות השנייה) ניכרות שתי חתימות מקבילות. בשיעור זה נבחן מה הן חותמות ומה התרומה שבעיצוב הדומה שלהן להקשר של ימי המילואים ולהתחברות אל מעמד הר סיני. תורת הקרבנות (2)
פרופ' יונתן גרוסמן 69 חתימה חטיבת הקורבנות: משמעות הקרבת קורבנות עם סיום לימודנו את חטיבת הקורבנות, אני מבקש לפתוח את שאלת הרקע שמלווה את השיעורים כולם: מהו תפקידם של הקורבנות? מה צורך יש בהם? בשיעור זה נבחן שלוש עמדות. תורת הקרבנות (2)
פרופ' יונתן גרוסמן 70 משמעות הקורבנות – המשך: הבעה דתית ושיח מצפוני יש גוונים רבים וביאורים נוספים שהוצעו לאורך הדורות לצורך שבקורבנות, וסקרנו שלושה בשיעור הקודם. בשיעור זה אני מבקש להבליט נקודה מסוימת המבטאת את אחת המגמות העיקריות של עולם הקורבנות, במיוחד קורבנות הנדבה. תורת הקרבנות (2)
פרופ' יונתן גרוסמן 71 ימי המילואים (א) – המשך או חטיבה חדשה? האם ימי המילואים בפרקים ח'-י' ממשיכים את חטיבת הקורבנות בפרקים א'-ז' או את הציווי שניתן למשה בהר סיני (שמות כ"ט + מ')? מאחר ששאלה זו נוגעת במגמת ימי המילואים ובתכליתם, ברצוני לעסוק בה עוד לפני שניגש לניתוחם ולפרשנותם. תורת הקרבנות (2)
פרופ' יונתן גרוסמן 72 ימי המילואים (ב) – מתי וכמה בשיעור זה נמשיך לעסוק בימי המילואים, נבחן את שותפות עם ישראל במתרחש בהם, וכמה זמן ארכו האירועים המתוארים בפרשה. תורת הקרבנות (2)
פרופ' יונתן גרוסמן 73 ימי המילואים (ג) – משיחת הכוהנים הנוסחה "כאשר ציווה ה' את משה" חושפת את מרכיבי ימי המילואים, ואת חיבור משיחת בני אהרן עם משיחת כלי המשכן. בשיעור זה נעמוד על משמעות צירוף הכוהנים לכלי המשכן. תורת הקרבנות (2)
פרופ' יונתן גרוסמן 74 ימי המילואים (ד) – פר החטאת האם גם פר החטאת שהביאו הכוהנים נוטל תפקיד בכפרתם וקשור להקדשתם? פר החטאת של ימי המילואים 'מתנהג' באופן מוזר ובשיעור זה נעמוד על אופיו. תורת הקרבנות (2)
פרופ' יונתן גרוסמן 75 ימי המילואים (ה) – משיחה, בגדים ואיל מילואים בימי המילואים משולבים שלושה אלמנטים שדרכם מוכשרים הכוהנים לעבודתם – הלבשת הכוהנים בבגדיהם; משיחת אהרן וכלי המשכן בשמן המשחה; הקרבת קורבנות, ובמיוחד איל המילואים. בשיעור זה נעמוד על היחס ביניהם והצורך בכולם. תורת הקרבנות (2)
פרופ' יונתן גרוסמן 76 ימי המילואים (ו) – מילוי ידי הכוהנים לאור דברינו בשיעורים הקודמים עולה השאלה מהו היחס בין שלוש הדרכים שמכשירות את הכוהנים לעבודתם? לענייננו אני מבקש במיוחד לשאול מדוע לא ניתן להסתפק בבגדים או בשמן המשחה ומה מוסיף עליהם איל המילואים. תורת הקרבנות (2)
פרופ' יונתן גרוסמן 77 ימי המילואים (ז) – מילוי ידיים ומילוי הפה בשיעור שעבר ראינו שבניגוד למזבח ולשאר כלי המשכן שלשם הקדשתם די היה במשיחה בשמן, הכוהנים הוכשרו לתפקידם גם באיל מילואים שדמו ניתן על גופם. בשיעור זה נדון בתוספת המיוחדת שהכוהנים מקבלים באמצעות איל המילואים. תורת הקרבנות (2)
פרופ' יונתן גרוסמן 78 היום השמיני למילואים בציווי על ימי המילואים שבספר שמות לא נזכר שבתום שבעת הימים יהיה יום מיוחד נוסף שגם בו יש להביא מערכת מסועפת של קורבנות. מדוע לא נזכר היום השמיני כבר בציווי הראשון? תורת הקרבנות (2)
פרופ' יונתן גרוסמן 79 היום השמיני – ברכה כפולה לאחר הקרבת מערכת הקורבנות הכפולה – זו של הכוהנים וזו של העם – מגיע הסיפור לרגע השיא שלו ולתכליתו – להתגלות ה' לעיני כל העם. מדוע יש צורך בשתי ברכות עוקבות ומה תפקידן? תורת הקרבנות (2)
פרופ' יונתן גרוסמן 80 היום השמיני – חטא נדב ואביהוא (א) היום השמיני למילואים הנו אחד מן הימים החגיגיים שחווה עם ישראל במדבר. אולם בסמיכות טקסטואלית המבטאת גם את הסמיכות במרחב, פקדה את משפחת הכהונה טרגדיה נוראה. בשיעור זה נתחיל לעסוק במות שני בני אהרן הגדולים – נדב ואביהוא. תורת הקרבנות (2)
פרופ' יונתן גרוסמן 81 היום השמיני – חטא נדב ואביהוא (ב) בשיעור הקודם עמדנו על כך שנדב ואביהוא לא רק הבעירו אש זרה, אלא שמו עליה קטורת - שתפקידה לכסות על התגלות ה'. מדוע ביקשו בני אהרן להסתיר את ההתגלות ומדוע מכונה קטורת זו "אש זרה"? תורת הקרבנות (2)
פרופ' יונתן גרוסמן 82 הוויכוח (המפתיע) על אכילת החטאת ביום השמיני במסגרת השיעור האחרון נדלג על איסור טומאת אהרן ובניו ועל כתב המינוי הישיר לאהרן, ונעבור לאכילת הקורבנות על ידי הכוהנים (כהמשך תהליך ההקרבה) ולהפרת צו ה' בפעם השנייה באותו יום. תורת הקרבנות (2)
פרופ' יונתן גרוסמן יום הכיפורים מהו "מקרא קודש"? מדוע פרשיית יום הכיפורים שבפרשת המועדות כתובה בצורה כפולה? מהו היחס בין יום הכיפורים במשכן לבין יום הכיפורים בגבולין? מהו הקשר בין יום הכיפורים לבין חג השבועות?
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת בהר, נספח אחרון לנושא מעמד הר סיני
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת במדבר, פקידת לויים
פרופ' יונתן גרוסמן בין `שמעתי` ו`אזכור` גאולת עם ישראל ממצרים מתחייבת מצד הצדק והמוסר האנושיים, אך גם מצד הברית שכרת הקב`ה עם עם ישראל. כיצד שני הפנים האלו באים לידי ביטוי בפרשת שמות?

עמודים