הרב ברוך וינטרוב
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב ברוך וינטרוב מסכת גיטין פ"ט: (פד.) בעניין על מנת שתנשאי לפלוני ותנאי על מנת שנינו בגיטין פד ע"א: "ת"ר הרי זה גיטך ע"מ שתנשאי לפלוני הרי זו לא תנשא ואם נשאת לא תצא". גמרא גיטין / פסחים
הרב ברוך וינטרוב לז:-לח. - נענוע לולב גמרא סוכה
הרב ברוך וינטרוב לח.-לט. - שומע כעונה גמרא סוכה
הרב ברוך וינטרוב לט: - ברכת המצוות גמרא סוכה
הרב ברוך וינטרוב מ. - הנאתו וביעורו שווין גמרא סוכה
הרב ברוך וינטרוב ב`ב ו - חזקת תשמישים מהי חזקת תשמישים? דף יומיומי בבא בתרא
הרב ברוך וינטרוב ב`ב ז - שטר חוב של יתומים שיצא עליו שובר מדוע אין קורעים שטר של יתומים קטנים שיצא עליו שובר? דף יומיומי בבא בתרא
הרב ברוך וינטרוב ב`ב ח - פטור תלמידי חכמים ממסים מדוע תלמידי חכמים פטורים ממסים? דף יומיומי בבא בתרא
הרב ברוך וינטרוב ב`ב יג - לֹא תֹהוּ בְרָאָהּ הטענה ששִכנעה את בית הלל כי אדונו של מי שחציו עבד וחציו בן חורין צריך לשחרר אותו, היא שאותו חציו עבד וחציו בן חורין לא יוכל להינשא, `והלא לא נברא העולם אלא לפריה ורביה, שנאמר לֹא תֹהוּ בְרָאָהּ לָשֶׁבֶת יְצָרָהּ (ישעיהו מ`ה, יח)`. מדוע הביאו בית שמאי ראיה לדבריהם מפסוק בישעיהו, ולא ממצוַת התורה `פרו ורבו`? דף יומיומי בבא בתרא
הרב ברוך וינטרוב ב`ב יד - משה כתב ספרו ופרשת בלעם `משה כתב ספרו ופרשת בלעם`. מה נשתנתה פרשת בלעם מכל שאר התורה, שהיה צורך להזכירה בפני עצמה? דף יומיומי בבא בתרא
הרב ברוך וינטרוב ב`ב טו - ומשה כותב בדמע מהו `ומשה כותב בדמע`? דף יומיומי בבא בתרא
הרב ברוך וינטרוב ב`ב כ - תשלום בנזקי שכנים מה דינו של מי שהרחיק נזקיו כדין ואף על פי כן הזיק? האם יש מקום לחלק בין מקרים שונים? דף יומיומי בבא בתרא
הרב ברוך וינטרוב ב`ב כא - ירידה לאומנות חברו מתי אסור לפתוח עסק מתחרה, ומדוע? דף יומיומי בבא בתרא
הרב ברוך וינטרוב ב`ב כב - מניעת דוושא מדוע מחויב שכן להשאיר ד' אמות פנויות בקרקעו לחיזוק כותלו של חברו? דף יומיומי בבא בתרא
הרב ברוך וינטרוב ב`ב כז - הבאת ביכורים מאילן הסמוך למצר מה טעם דינו של עולא שאין להביא ביכורים מאילך הסמוך ט`ז אמות למצר? וכיצד מסייע תנאו של יהושע בן נון לשיטתו של רבי יוחנן? דף יומיומי בבא בתרא
הרב ברוך וינטרוב ב`ב כח - חזקת ג' שנים להולכי אושא מה משמעות הלימוד של חזקת ג' שנים משור המועד? דף יומיומי בבא בתרא
הרב ברוך וינטרוב ב`ב כט - ביאור חזקת ג' שנים לדעת רבא מה ביאורו של רבא לחזקת ג' שנים? האם עיקרה ראיה משתיקת הבעלים, או שמא יסודה בתקנת חכמים להגנת הקונים? דף יומיומי בבא בתרא
הרב ברוך וינטרוב ב`ב לד - נסכא דרבי אבא מדוע הגדיר רבי אבא את חוטף הנסכא כמחויב שבועה? והלוא העד אינו סותר כלל את דבריו! דף יומיומי בבא בתרא
הרב ברוך וינטרוב ב`ב לה - כל דאלים גבר הגמרא מגבילה את דין `כל דאלים גבר` למצב שאיכא למיקם עלה דמילתא. מה מלמדת אותנו הגבלה זו על מהותו של הדין? דף יומיומי בבא בתרא
הרב ברוך וינטרוב ב`ב לו - מיגו להוציא ותפיסת המזיק כיצד נאמן בעל החושלא לטעון לנזק עד כדי דמי העזים לפי הראשונים הסוברים שלא אמרינן מיגו להוציא ממון? דף יומיומי בבא בתרא
הרב ברוך וינטרוב ב`ב מא - עדות על מגורי המוכר יום אחד ודין `טענינן` מדוע דרושה עדות על מגורי המוכר בבית יום אחד כדי שיוכל המחזיק ליהנות מדין `טענינן`? דף יומיומי בבא בתרא
הרב ברוך וינטרוב ב`ב מב - השותפין מחזיקין זה על זה `דאמר שמואל: השותפין מחזיקין זה על זה ומעידין זה על זה ונעשים שומרי שכר זה לזה`. מה התפיסה העולה מפסקים אלו בדבר אופייה של שותפות? דף יומיומי בבא בתרא
הרב ברוך וינטרוב ב`ב מג - נוגע בעדותו שנסתלק כיצד מועילה ההסתלקות מן הממון להכשיר עדותו של מי שהיה לפנים נוגע בדבר? והרי העד צריך להיות כשר משעת ראייה! דף יומיומי בבא בתרא
הרב ברוך וינטרוב ב`ב מח - תליוהו וזבין זביניה זביני `תליוהו וזבין זביניה זביני` – מתי ומדוע? מה משמעות הדבר להבנת המושג 'דעת מַקְנֶה'? מה ההבדל בין מכר לבין מתנה לעניין זה? דף יומיומי בבא בתרא
הרב ברוך וינטרוב ב`ב מט - מודעא היו דברינו ודין כיוון שהגיד מה עומד ביסוד המחלוקת אם עדי המכר יכולים לשוב ולהעיד "מודעא היו דברינו"? דף יומיומי בבא בתרא

עמודים