הרב אברהם סתיו
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אברהם סתיו והכינו את אשר יביאו דיון באופיו של דין `והכינו את אשר יביאו` וביחס שבינו לבין דין מוקצה. דף יומיומי ביצה
הרב אברהם סתיו דבר שיש לו מתירין דיון באופיו של דין `דבר שיש לו מתירין` בביטול ברוב ובספק. דף יומיומי ביצה
הרב אברהם סתיו דבר האסור משום מראית העין דיון במהותו וגדריו של הכלל שדבר האסור משום מראית העין אסור גם בחדרי חדרים. דף יומיומי ביצה
הרב אברהם סתיו דין ברירה בהוצאת המת דיון באופיו של דין `ברירה` במת המוטל בבית עם כמה פתחים. דף יומיומי ביצה
הרב אברהם סתיו ברוך ה' יום יום דיון במחלוקתם של הלל ושמאי על האכילה באמצע השבוע. דף יומיומי ביצה
הרב אברהם סתיו עירוב בפת ובתבשיל דיון במחלוקת התנאים והראשונים בדין עירוב תבשילין לצורך אפייה, ובמשמעותה. דף יומיומי ביצה
הרב אברהם סתיו שימוש בחשמל בשבת ובחג נדון בקיצור נמרץ בשאלת השימוש בחשמל בשבת ובחג, לאור סוגיית הולדת ריח דף יומיומי ביצה
הרב אברהם סתיו בכדי שיעשו דיון באופי האיסור ליהנות ממלאכת נכרי עד `כדי שיעשו`. דף יומיומי ביצה
הרב אברהם סתיו מוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידין דיון בגדריו ויישומיו של הכלל `מוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידין`. דף יומיומי ביצה
הרב אברהם סתיו מלאכת מעמר דיון באופייה של מלאכת מעמר ובדיניה. דף יומיומי ביצה
הרב אברהם סתיו הבהמה והכלים כרגלי הבעלים דיון באופיו וגדריו של דין שביתת בהמה וכלים בתחומם של הבעלים. דף יומיומי ביצה
הרב אברהם סתיו ממונא לא בטיל דיון בטעמו וגדריו של הכלל שממון אינו בטל ברוב. דף יומיומי ביצה
הרב אברהם סתיו יעבור ולא שיעבירוהו דיון באופן העברת הטלאים לפני הבעלים לצורך מנייתם. דף יומיומי בכורות
הרב אברהם סתיו פתיחה למסכת בכורות דיון בטעמה ומהותה של מצוות קידוש בכורות. דף יומיומי בכורות
הרב אברהם סתיו סבי דבי אתונא ביאור משמעותו של העימות בין רבי יהושע בין חנניה ובין סבי דבי אתונא. דף יומיומי בכורות
הרב אברהם סתיו איסור הנאה מפטר חמור דיון במהותו של איסור ההנאה מפטר חמור בשיטת רבי יהודה. דף יומיומי בכורות
הרב אברהם סתיו כצבי וכאיל דיון במהותה וטעמה של ההשוואה בין פסולי המוקדשים ובין צבי ואיל. דף יומיומי בכורות
הרב אברהם סתיו צאן ברזל וארנונא דיון ביחס שבין צאן ברזל לבין ארנונא לעניין חיוב בבכורה. דף יומיומי בכורות
הרב אברהם סתיו ביטול טומאה ברוב דיון ביחס שבין ביטול איסור ברוב ובין ביטול טומאה ברוב. דף יומיומי בכורות
הרב אברהם סתיו נבלה שאינה ראויה לאכילה דיון במחלוקת האמוראים ביחס לטומאת נבלה שאינה ראוה לאכילה. דף יומיומי בכורות
הרב אברהם סתיו הנוטל שכר דיון בטעמו של האיסור לראות בכורות עבור תשלום ובגדריו. דף יומיומי בכורות
הרב אברהם סתיו המקבל עליו חוץ מדבר אחד דיון ביסוד הדין של מקבל על עצמו גירות או חברות חוץ מדבר אחד דף יומיומי בכורות
הרב אברהם סתיו מי מתיר בכורות? דיון ביכולתם של יחיד מומחה ושל שלשה בני הכנסת להתיר בכורות. דף יומיומי בכורות
הרב אברהם סתיו המוכר דבר איסור דיון במחלוקת רבי שמעון בן אלעזר וחכמים בדין המוכר לחבירו דבר איסור. דף יומיומי בכורות
הרב אברהם סתיו אינו שווה בזרעו של אהרן דיון במהותו של פסול `שאינו שוה בזרעו של אהרן` וביחס שבינו ובין דין בעל-מום. דף יומיומי בכורות

עמודים