הרב אביהוד שורץ
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אביהוד שורץ כא. - עמידה בקריאת התורה הגמרא במגילה בתחילת פרק שני קובעת כי ניתן לקרוא את המגילה בעמידה או בישיבה. האם הדין שונה בקריאת התורה? מה יכולה להיות הסיבה לחיוב העמידה בקריאת התורה? בשבתך בביתך מגילה
הרב אביהוד שורץ כא. - ברכה לאחריה בקריאת מגילה שיעור זה עוסק בברכה שמברכים לאחר קריאת המגילה. מהו טיבה של ברכה זו? האם מדובר בברכה על המגילה או שמא בברכת השבח? מהן הנפקא-מינות בין הגישות השונות, ומה הקשר ביניהן לנרות חנוכה? בשבתך בביתך מגילה
הרב אביהוד שורץ כב - נפילת אפיים (א) מהו איסור ההשתחוות על אבן משכית? מה הוא כולל ומה יסוד טעמו? האם מדובר באיסור הקשור לאיסור עבודה זרה, או שמא מדובר באיסור שבא לבטא את ייחודיות המקדש? מה דין ההשתחוות בימים נוראים? בשבתך בביתך מגילה
הרב אביהוד שורץ כב - נפילת אפיים (ב) שיעור זה מהווה המשך לשיעור הקודם, ועוסק בעניין נפילת אפיים. כיצד יש להבין את משמעות נפילת אפיים? מדוע יש להטות על הצד בזמן הנפילה, ומדוע בני עדות המזרח אינם מטים על צידם? מדוע קיים דין שונה לאדם חשוב בנפילת אפיים? בשבתך בביתך מגילה
הרב אביהוד שורץ כא: - מעלין בקודש ואין מורידין כחלק מהדיון בסדר העלייה לתורה, מזכירה הגמרא את הדין ש"מעלין בקודש ואין מורידין". מה הקשר בין דין זה לבין קריאת התורה? מאמר זה בוחן את יסוד הדין, את האפשרויות השונות להבנתו, ועוסק במספר מקרים שבהם הוא מוזכר. בשבתך בביתך מגילה
הרב אביהוד שורץ כט. - פרשת שקלים וקרבנות הציבור השיעור עוסק בקריאת התורה של פרשת שקלים. מהי מטרת הקריאה ומדוע קוראים דווקא פרשה זו? כיצד קריאה זו מתקשרת לדיני קרבנות הציבור, ומהו אופיו של קרבן זה? בשבתך בביתך מגילה
הרב אביהוד שורץ כג: - ברכת כוהנים - תפילה ומקדש המשנה קובעת כי אמירת ברכת כוהנים דורשת מניין. ממה נובע צורך זה? מה הקשר בין ברכת הכוהנים בבתי הכנסת לבין ברכת הכוהנים שהייתה נהוגה בבית המקדש? מדוע ניתקנה ברכת כוהנים בחזרת הש"ץ? בשבתך בביתך מגילה
הרב אביהוד שורץ ב`ב ב - יסודות דין היזק ראייה הסוגיה הפותחת את מסכת בבא בתרא עוסקת בהיזק ראייה. בעיון הפתיחה למסכת נציג שאלת מפתח בהבנת דין זה, שאלה הנוגעת עוד לסוגיות רבות אחרות במסכת. דף יומיומי בבא בתרא
הרב אביהוד שורץ ב`ב ג - סתירת בית כנסת נדון בקצרה בקדושת בית כנסת ובאיסור לסתרו. דף יומיומי בבא בתרא
הרב אביהוד שורץ ב`ב ט - מצוַת הצדקה נעסוק בקצרה בכמה מהמימרות המפליגות בשבח מצוַת הצדקה. דף יומיומי בבא בתרא
הרב אביהוד שורץ ב`ב י - קבלת צדקה מגוי סוגייתנו מספרת על התלבטותם של חכמים אם לקבל צדקה מגורמי השלטון בבבל. עיוננו יעסוק באיסור לקבל צדקה מן הנכרים. דף יומיומי בבא בתרא
הרב אביהוד שורץ ב`ב טז - הולדת בנות בסוגייתנו מובאת מחלוקת אם הולדת בת היא מאורע משמח. נדון בקצרה במחלוקת זו ובמשמעותה. דף יומיומי בבא בתרא
הרב אביהוד שורץ ב`ב יז - מיתת נשיקה ודין טומאה בקברי צדיקים `ששה לא שלט בהן מלאך המות, ואלו הן: אברהם, יצחק ויעקב, משה, אהרן ומרים`. נדון בקשר שבין מימרה זו ובין השאלה אם קברי צדיקים מטמאים טומאת מת. דף יומיומי בבא בתרא
הרב אביהוד שורץ ב`ב כג - שאלתו של רבי ירמיה בסוגיית `רוב וקרוב` שואל רבי ירמיה שאלה הנוגעת למקרה גבולי ומיוחד. חבריו ראו בשאלתו 'שאלה מתחכמת', והוציאוהו מבית המדרש. נעיין במעשייה זו ובמשמעותה. דף יומיומי בבא בתרא
הרב אביהוד שורץ ב`ב כד - רוב וקרוב סוגייתנו משווה בין שני כלים לבירור ספקות: רוב וקרוב. נבחן את היחס בין שני הכלים הללו. דף יומיומי בבא בתרא
הרב אביהוד שורץ ב`ב ל - סוגיית שכוני גוואי סוגייתנו מעמתת בין פסיקותיהם של רבא ורב נחמן בשתי מחלוקות משפטיות בעניין בעלות בקרקע. הגמרא מיישבת את הסתירה, אך עיוננו יתמקד בניסיון לברר מדוע מלכתחילה חשבה הגמרא שהפסקים סותרים, על פי חידוש מעניין של הר`ן בדיני מוחזקות בקרקע. דף יומיומי בבא בתרא
הרב אביהוד שורץ ב`ב לא - עדות מוכחשת בחזקת ג' שנים נחלקו רבא ורב נחמן בדין שתי כיתות עדים המכחישות זו את זו בנוגע לחזקת ג' שנים. הגרי`ד סולוביצ'יק ביאר כי מחלוקתם סובבת על שאלת יסוד בהבנת אופייה של עדות על חזקת ג' שנים. דף יומיומי בבא בתרא
הרב אביהוד שורץ ב`ב לז - חזקת ראיה וחזקת קניין: פירוש סוגיה על פי הקשרה עד כמה מכתיב לנו ההקשר שהסוגיה מובאת בו את פירושה? נבחן שאלה זו לאור מחלוקת הראשונים בהבנת המימרה של רב זביד בעניין `זה החזיק באילנות וזה החזיק בקרקע`. דף יומיומי בבא בתרא
הרב אביהוד שורץ ב`ב לח - דין מחאה מה תפקידה של המחאה? הדבר תלוי בהבנת דין חזקת ג' שנים. דף יומיומי בבא בתרא
הרב אביהוד שורץ ב`ב מד - שעבוד מיטלטלין לחוב סוגייתנו קובעת: `ומטלטלי לבעל חוב לא משתעבדי`. נדון בקצרה בהלכה זו. דף יומיומי בבא בתרא
הרב אביהוד שורץ ב`ב מה - מי נחשב נוגע בעדות אנו עסוקים בימים אלה בדין נוגע בעדות. האם כל נגיעה נחשבת נגיעה בעדות? דף יומיומי בבא בתרא
הרב אביהוד שורץ ב`ב נא - כסף קניין וכסף פירעון `אמר שמואל: לא שנו אלא בשטר מתנה, אבל בשטר מכר – לא קנה עד שיתן לו דמיה`. לאור דברי שמואל נעיין בהבחנה יסודית בדיני קניינים: ההבחנה בין תשלום כפירעון ובין תשלום כמעשה שמחיל את הקניין. דף יומיומי בבא בתרא
הרב אביהוד שורץ ב`ב נב - חזקת ממון של אישה `תנו רבנן: אין מקבלין פקדונות לא מן הנשים ולא מן העבדים ולא מן התינוקות. קבל מן האשה – יחזיר לאשה` (נא ע`ב). ברייתא זו עוררה מחלוקת עקרונית בין הראשונים: האם יש לאישה חזקת ממון, או שמא כל מה שתחת ידיה בחזקת בעלה. דף יומיומי בבא בתרא
הרב אביהוד שורץ ב`ב נח - עלייה לקברי צדיקים נעסוק בחידושו של הרשב`ם בסוגייתנו כי רק אנשים גדולים וחשובים רשאים לפקוד קברי צדיקים. דף יומיומי בבא בתרא
הרב אביהוד שורץ ב`ב נט - דין חזקה במים הניגרים מגג לחצר סוגייתנו מחדשת שאם מרזב מזרים מים לחצר דרך קבע, אין בעליו רשאי לעקרו, משום שבעל החצר משתמש במים. מה אופי זכותו של בעל החצר במים? דף יומיומי בבא בתרא

עמודים