הרב זאב וייטמן
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב זאב וייטמן גנבת הברכות השיעור עוסק בגנבת הברכות של יצחק מעשיו. הצפת הניגוד שבין מעשיהם הקשים של יעקב ורבקה, ביחס לדימוי שלהם בחז`ל ובעם ישראל כצדיקים וישרים. הרב ויטמן מציע הסבר למעשי רבקה, ולמעשי יעקב מציג התייחסות של הצדקת הרמאות, או לחלופין מעשה שעליו קיבל עונש. הסיפור כמייצג את בחירת ה' בעם ישראל באהבה קש"ת - פרשת שבוע
הרב זאב וייטמן פרשת הנני הורג את בנך בכורך השיעור דן בפרשה התמוהה 'הנני הורג את בנך בכורך'. נחלקו הפרשנים מדוע הקב`ה רוצה להרוג את בנו של משה - האם משום שמשה התעכב מלבצע את השליחות או משום שהוא לא מל את בנו. האופציה השנייה מתבקשת יותר מפשוטו של מקרא ומעוגנת כבר במעמד הסנה ובשבע פעמים בהם משה מסרב למילוי הבקשה (ובכך דומה מעט לפרעה - הנוסח 'שלח את עמי' ואף השורש 'שלח' עצמו מופיעים מספר פעמים זהה ובתדירות גבוהה בין בשליחות הקב`ה למשה ובין בדבריו אל פרעה), על כן ניתן לומר שהפרשה משתמעת לשני פנים. ההצלה של בנו של משה מזכירה אף את ההצלה ממכת בכורות (הקזת דם המילה דומה לדם הפסח). הפסוקים בפרשה - מתייחסים בין לבכורות מצרים ובן לבנו של משה. קש"ת - פרשת שבוע
הרב זאב וייטמן האורים והתומים השיעור מדגיש שתי נקודות: 1. תפקיד המנורה - ישנה סתירה בין פרשיות התורה המזכירות את ציווי המנורה בשאלה האם יש משמעות להעלאת נר תמיד גם בלא הדלקת המנורה 2. מהם האורים ותומים - ישנה מחלוקת פרשנים האם האורים ותומים הם 'שם המפורש' הניתן מאחורי החושן (רמב`ן ורש`י), אמצעי ייחודי לגילוי סודות הכוכבים (א`ע), או תיאור משלים של התגלות ה' דרך שמות בני ישראל (בעקבות דברי רב האי גאון בברכות). למחלוקת זו השלכות על תיאור והיקף ההתגלות הניסית אל הכוהן הגדול. קש"ת - פרשת שבוע
הרב זאב וייטמן שבירת הלוחות דיון במספר פירושים במדרש ובפשט אודות שבירת הלוחות - האם נשברו בטעות (משה לא הצליח להחזיק אותם יותר לאחר שפירחו האותיות/לאחר שתשש כוחו עקב מה שראה)? האם הקב`ה הוא שאמר למשה לשבור אותם? האם משה שברם על מנת לגרום לחטאם של ישראל להיות קל יותר (בפנויה ולא באשת איש; ואולי התפרצותו 'לוקחת' עליו את העונש), בהמשך הפרשה, משה חורג מהנהגתו והורג מבני ישראל, נראה שגם זאת על מנת לנקותם. נקודה נוספת בפרשייה: מדוע התנצלו בני ישראל את עדים? הרי הקב`ה אמר להם שהם יעלו לארץ - נראה שבלא קירבת ה', בלא המשכן ובלא לוחות, בני ישראל היו עולים, אבל בריחוק מה, ועל כך הצטערו. בקשת משה בהמשך לעליית להראות פני ה' ולהופעתו בתוך ישראל מהווה את שיאו של תהליך הכפרה, אשר בעקבותיה הקב`ה נענה ומזכיר מחדש את המצוות שהוזכרו בפרשת משפטים, תוך מתן דגש על מצוות שבין אדם למקום ולא על אלו שבין אדם לחבירו (שהרי החטא היה בתחום זה) קש"ת - פרשת שבוע
הרב זאב וייטמן פרשת בהר
הרב זאב וייטמן פרשת מקץ

עמודים