רבני ותלמידי הישיבה
מרצה כותרת תקציר סידרה
רבני ותלמידי הישיבה מסכת גיטין פ"ט: (פג:) גירושין וקידושין לזמן קצוב מאת הרב ישי אדמנית גמרא גיטין / פסחים
רבני ותלמידי הישיבה עלון שבות 176 גליון עלון שבות מספר 176, גרסת pdf.
רבני ותלמידי הישיבה עלון שבות 177 תוכן עניינים ודבר העורכים
רבני ותלמידי הישיבה עלון שבות 177: מין השופר וצורתו, היבטים הלכתיים ורעיוניים אם ביובל ובשופרו עסקינן, אריאל ברלין, תלמיד הכולל הגבוה, בוחן במאמרו את הגדרת השופר הכשר לתקיעה בראש השנה, מזווית הלכתית ורעיונית. במסגרת דיונו בשיטות הראשונים בנידון, מעמיק אריאל בבחינת הזיקה הקיימת בין התקיעה בראש השנה לבין התקיעה שביובל, וביחס שבין אלו לבין קול השופר שנשמע בהר סיני.
רבני ותלמידי הישיבה עלון שבות 177: תפילת נעילה ביום הכיפורים שמריה טואף, תלמיד שיעור ה' בישיבה, עוסק במשמעותה ההלכתית והרעיונית של תפילת נעילה ביום הכיפורים. שמריה חוקר האם תפילת נעילה הינה תפילה ייחודית הנובעת מקדושת היום, או שמדובר בתפילה בעת צרה, הדומה לתפילת נעילה שבשאר תעניות ציבור. חקירה זו מבוססת באמצעות נפקא מינות הלכתיות, וצדדיה השונים זוכים להעמקה מחשבתית.
רבני ותלמידי הישיבה עלון שבות 177: פטור טריפה מראשית הגז מאמרו של שלמה וינברג, תלמיד שיעור ד' בישיבה, עוסק בדרכי ההכרעה בספקות הנוגעים למצוות ממוניות, ובתוך כך מציג נקודת השקה בין מספר תחומים הלכתיים. המאמר עוסק בקושיה שהקשו האחרונים בהלכות ראשית הגז, ולשם תירוצה מעלה הבנות יסוד בדיני הליכה בממון אחר הרוב, ובאופיין של מתנות כהונה והלכותיהן.
רבני ותלמידי הישיבה 24: מפתחות מפתח נושאים
רבני ותלמידי הישיבה דפי לימוד - מסכת ברכות מראי מקומות לשיעורים כלליים. הרב יהודה עמיטל והרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א
רבני ותלמידי הישיבה דפי לימוד - סדר מועד מראי מקומות לשיעורים כלליים . הרב יהודה עמיטל והרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א
רבני ותלמידי הישיבה דפי לימוד - מסכת שבת מראי מקומות לשיעורים כלליים. הרב יהודה עמיטל והרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א
רבני ותלמידי הישיבה דפי לימוד - מסכת ביצה מראי מקומות לשיעורים כלליים. הרב יהודה עמיטל והרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א
רבני ותלמידי הישיבה דפי לימוד - מסכת סוכה מראי מקומות לשיעורים כלליים. הרב יהודה עמיטל והרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א
רבני ותלמידי הישיבה דפי לימוד - מסכת פסחים מראי מקומות לשיעורים כלליים. הרב יהודה עמיטל והרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א
רבני ותלמידי הישיבה דפי לימוד - מסכת קידושין מראי מקומות לשיעורים כלליים. הרב יהודה עמיטל והרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א
רבני ותלמידי הישיבה דפי לימוד - סדר נשים מראי מקומות לשיעורים כלליים. הרב יהודה עמיטל והרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א
רבני ותלמידי הישיבה דפי לימוד - מסכת יבמות מראי מקומות לשיעורים כלליים. הרב יהודה עמיטל והרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א
רבני ותלמידי הישיבה דפי לימוד - מסכת נדרים מראי מקומות לשיעורים כלליים. הרב יהודה עמיטל והרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א
רבני ותלמידי הישיבה דפי לימוד - מסכת כתובות מראי מקומות לשיעורים כלליים. הרב יהודה עמיטל והרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א
רבני ותלמידי הישיבה דפי לימוד - מסכת גיטין מראי מקומות לשיעורים כלליים. הרב יהודה עמיטל והרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א
רבני ותלמידי הישיבה דפי לימוד - מסכת סנהדרין מראי מקומות לשיעורים כלליים. הרב יהודה עמיטל והרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א
רבני ותלמידי הישיבה דפי לימוד - מסכת שבועות מראי מקומות לשיעורים כלליים. הרב יהודה עמיטל והרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א
רבני ותלמידי הישיבה דפי לימוד - נושאים במסכת בבא קמא מראי מקומות לשיעורים כלליים. הרב יהודה עמיטל והרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א
רבני ותלמידי הישיבה דפי לימוד - מסכת בבא מציעא מראי מקומות לשיעורים כלליים. הרב יהודה עמיטל והרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א
רבני ותלמידי הישיבה דפי לימוד - סדר נזיקין מראי מקומות לשיעורים כלליים. הרב יהודה עמיטל והרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א
רבני ותלמידי הישיבה דפי לימוד - מסכת בבא בתרא מראי מקומות לשיעורים כלליים. הרב יהודה עמיטל והרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א

עמודים