יהונתן אייזנשטיין
מרצה כותרת תקציר סידרה
יהונתן אייזנשטיין דין אחריך סוגיית "אחריך" הינה אחת מהסוגיות הסבוכות בפרק יש נוחלין בבבא בתרא. המאמר מתמודד עם המקרים השונים, בין השאר דין "ירושה אין לה הפסק", ועם שיטות הראשונים והאחרונים.