SITE NO LONGER SUPPORTED

THIS SITE IS NO LONGER SUPPORTED            בית מדרש הוירטואלי עבר דירה
PLEASE FIND US AT OUR NEW TORAT HAR ETZION WEBSITE                                  
     English shiurim @ https://etzion.org.il/en          לשיעורים בעברית @ 
https://etzion.org.il/he

מאת
מה מבטאים חילופי הבגדים ביום הכיפורים והטבילות וקידושי הידיים והרגליים הכרוכים בהם?
מאת
מדוע טובל כל אדם הנכנס למקדש, ומה הקשר לטבילה שנהגו חלק מישראל לטבול קודם יום הכיפורים?
מאת
האם לחם הפנים נחשב כקורבן או כמעין 'כלי' הנמצא במקדש?
מאת
מדוע שונה זמן תפילת המנחה שלנו מזמן תפילתו של אברהם אבינו?
מאת
מדוע זר שסידר את המערכה פטור על אף שעבודתו פסולה, ואילו זר שסידר שני גזירי עצים חייב מיתה?

מאת
על הבעייתיות שבבריחה מהר סיני, ועל הפן האישי בעבודת ה'.

מאת
כיצד מבינים חז"ל את כשלון האכילה מעץ הדעת? מה ניתן ללמוד מכאן על עשיית סייגים? מתי סייג ממלא את מטרתו?

מאת
על שני סוגי ההלל ועל משמעות ירושלים כ"מקדש מלך, עיר מלוכה".

מאת
האם ניתן לקבוע חג חדש בימינו? מהו דינו של ההלל בימים אלו?

עמודים