SITE NO LONGER SUPPORTED

THIS SITE IS NO LONGER SUPPORTED            בית מדרש הוירטואלי עבר דירה
PLEASE FIND US AT OUR NEW TORAT HAR ETZION WEBSITE                                  
     English shiurim @ https://etzion.org.il/en          לשיעורים בעברית @ 
https://etzion.org.il/he

מאת
האם היו מטילים פייסות נפרדים על הקטורת של שחר ועל הקטורת של בין הערביים, ומדוע?
מאת
מהו יסוד החיוב להטיל גורל כדי לקבוע אילו כוהנים יזכו בעבודת המקדש?
מאת
מהי משמעותה של תרומת הדשן, ומדוע היא חשובה כל כך?
מאת
ממה נובעת העדפת טהרת כלים על פני איסור שפיכות דמים, ומה אפשר ללמוד מכך על דרכי עבודת ה'?
מאת
האם מותר לרוץ על גבי המזבח?
מאת
מהו ההבדל בין בית המקדש הראשון לבית המקדש השני, ובמה הוא בא לידי ביטוי?

מאת
במצוַת השמיטה, מדגישה התורה שהארץ צריכה לשבות; במצוַת היובל, התורה מדגישה שהאדם הוא זה ששובת. ה`שפת אמת` מדמה את ההבדל בין שתי המצוות הללו להבדל שבין התפילין של ראש לבין התפילין של יד: קודם צריך האדם לקשור את עצמו למצוות, ורק אחר כך הוא מתחבר אליהן ומבין כי קיום המצוות הוא החופש האמיתי.

עמודים