SITE NO LONGER SUPPORTED

THIS SITE IS NO LONGER SUPPORTED            בית מדרש הוירטואלי עבר דירה
PLEASE FIND US AT OUR NEW TORAT HAR ETZION WEBSITE                                  
     English shiurim @ https://etzion.org.il/en          לשיעורים בעברית @ 
https://etzion.org.il/he

מאת
לפשר הברית שבהר סיני וזיקתה לחתימת ספר ויקרא.

מאת
מהו הקשר המיוחד שבין יריחו לירושלים?
מאת
מדוע אסור לדבר דברים בטלים, והאם הדבר קשור רק לחובה ללמוד תורה בכל עת?
מאת
מהי משמעות הדיאטה של הכוהן הגדול לפני יום הכיפורים?
מאת
מה יסוד החובה "כל פינות שאתה פונה לא יהיו אלא דרך ימין"?
מאת
מה הקשר בין העובדה שרבי אליעזר בין יעקב שנה את מסכת מידות ובין היות משנת "קב ונקי"?
מאת
מה כוללת מצוות הטבת הנרות, ומה אפשר ללמוד מכך על חובת הדלקת המנורה?

מאת
המשך הדיון במבנה המזמור והקבלת הפסקאות של שתי מחציותיו

מאת
הכלל 'ועשו סייג לתורה' זוכה באדר"נ לדיון נרחב. נדון במושג 'סייג' ובדוגמא שנותנים חז"ל לסייג שעשה הקב"ה לדבריו.

עמודים