SITE NO LONGER SUPPORTED

THIS SITE IS NO LONGER SUPPORTED            בית מדרש הוירטואלי עבר דירה
PLEASE FIND US AT OUR NEW TORAT HAR ETZION WEBSITE                                  
     English shiurim @ https://etzion.org.il/en          לשיעורים בעברית @ 
https://etzion.org.il/he

מאת
מדוע מצווה לטבול טבילה בזמנה, ומה הקשר לחובה להזות מי חטאת על הכוהן בכל אחד מימי הפרשתו?
מאת
האם הציץ מרצה גם כשאינו מונח על מצחו של הכוהן הגדול, ומה הקשר לשאלה על איזה עוון הוא מרצה?
מאת
מדוע שונה משך טומאתו של בועל נידה ממשך טומאתה של הנידה עצמה?
מאת
מדוע עבודת יום הכיפורים חייבת להיעשות דווקא על ידי הכוהן הגדול, ואילו עבודות נכללות בדרישה זו?
מאת
מדוע פורש הכוהן הגדול מחברת בני אדם לפני יום הכיפורים, ומה הקשר לפרישתו של משה לפני מעמד הר סיני?
מאת
היכן שוהה הכוהן הגדול בשבעת הימים שקודם יום הכיפורים, ומדוע?

מאת
על המתח בין הקדושה והחיים, כפי שמשתקף בכפילות שבפרשת עריות.

מאת
נמשיך ונדון בכעס ובאופן בו רואים אותו חז"ל. נדון מעט גם בגישות הרמב"ם, בעל אורחות צדיקים והמהר"ל.

מאת
מזמור ק"ה הוא 'מזמור הלל' הקורא לעמ"י להלל את ה' על קורותיו מימי האבות דרך יציאת מצרים ועד הכניסה לארץ.

מאת
התבוננות בהספדים שנכתבו ונאמרו לאחר מותו של הרצל מציפה את האתגר שהציבה הציונות בפני העולם האורתודוכסי

עמודים