SITE NO LONGER SUPPORTED

THIS SITE IS NO LONGER SUPPORTED            בית מדרש הוירטואלי עבר דירה
PLEASE FIND US AT OUR NEW TORAT HAR ETZION WEBSITE                                  
     English shiurim @ https://etzion.org.il/en          לשיעורים בעברית @ 
https://etzion.org.il/he

מאת
מדוע נקראה מסכתנו "יומא", כלומר 'היום', ומה מייחד את יום הכיפורים מכל ימות השנה?

מאת
מדוע נדרש גר להקריב קורבן כדי להשלים את גיורו, ומדוע קורבן זה אינו מעכב את הגיור לאחר החורבן?
מאת
האם דם נבלות מטמא, ומדוע?
מאת
מהו היחס בין מנחת חביתין למנחת חינוך, ומה אנו יכולים ללמוד מכך על עבודת ה' האישית שלנו?
מאת
מדוע משייכים מעות מסופקות לשופר הקרוב אליהן? והלוא "רוב וקרוב – הלך אחר הרוב"!
מאת
מדוע הנודר להביא "עצים" חייב להביא שני גזרי עצים, ומה אפשר ללמוד מכך על אופייה של נדבת עצים?

מאת
המדרש מסביר שהאדם נברא סמוך לשבת כיוון שהוא מצוי בין החול לבין הקודש. על פי עיקרון זה, מסביר ה`שפת אמת` את מהותה של מצוַת ברית המילה.

מאת
על המעבר מימי הזיכרון ליום העצמאות, ועל הקשר לקורבן יולדת.

מאת
על חובת הזהירות מפגיעה בזולת: בעקבות דינו של המצורע.

מאת
מהו זמנה של ספירת העומר? מהו מקורה?

עמודים