SITE NO LONGER SUPPORTED

THIS SITE IS NO LONGER SUPPORTED            בית מדרש הוירטואלי עבר דירה
PLEASE FIND US AT OUR NEW TORAT HAR ETZION WEBSITE                                  
     English shiurim @ https://etzion.org.il/en          לשיעורים בעברית @ 
https://etzion.org.il/he

מאת
מדוע שובצה מסכת שקלים, העוסקת בענייני קודשים, דווקא בסדר מועד?

מאת
כיצד ייתכן שברכת הפסח פוטרת את אכילת קרבן החגיגה, אם אסור לאכול דבר אחר אכילת הפסח?
מאת
עד מתי יש לאכול את הפסח, ומה דינו לאחר מכן?
מאת
מי ראוי לברך את הקב"ה על טובותיו?
מאת
האם מותר או חובה לשתות כוס חמישית בליל הסדר?
מאת
החובה להזכיר יציאת מצרים בקידוש היום - היכן היא מתקיימת?
מאת
עיון בהלכת "ודורש מארמי אובד אבי עד שיגמור כל הפרשה כולה".
מאת
גדרה המיוחד של מצוות אכילת מרור.

מאת
ה`שפת אמת` מדגיש כי מוקדו של הקרבן הוא הבאת הפנימיות לפני ה', ולא פעולה ההקרבה הטכנית. כבר יצחק אבינו, ראשון המוקרבים על גבי המזבח, לא עלה לבסוף לעולה. האיל הועלה תמורתו, והוא הסתפק בהבאת אישיותו ורצונותיו לקרבן לה'.

מאת
באופן חריג, בליל הסדר יש הדגשה של טעמי המצווה; מדוע – ומה הקשר להגדה?

עמודים