SITE NO LONGER SUPPORTED

THIS SITE IS NO LONGER SUPPORTED            בית מדרש הוירטואלי עבר דירה
PLEASE FIND US AT OUR NEW TORAT HAR ETZION WEBSITE                                  
     English shiurim @ https://etzion.org.il/en          לשיעורים בעברית @ 
https://etzion.org.il/he

מאת
מדוע כוהן גדול שאשתו מתה אסור באכילת קודשים, על אף שגירש אותה קודם מיתתה?
מאת
מדוע פסק הרמב"ם שאסור לכוהן הגדול לשאת שתי נשים?
מאת
מהו יסוד המחלוקת אם כוהן גדול יכול לזכות במעמדו באמצעות לבישת אבנט הבד של יום הכיפורים?
מאת
מדוע בית של שותפים פטור ממזוזה?
מאת
מדוע בתים המיועדים לקודש פטורים ממזוזה?
מאת
מה יסודה של שנאת החינם שהחריבה את מקדשנו?

מאת
על חשיבות הצדקה ועל מעלותיה הרבות.

מאת
האם ניתן לספור את העומר ביום? מה דינו של אדם ששכח לספור?

מאת
כיצד משקף מבנה המזמור את הנושא שלו ומהי הברית שמזמורנו עוסק בה

מאת
מה חשיבותה של פרשת העריות, שאנו קוראים בה ביום המקודש בשנה - ביום הכיפורים? ה`שפת אמת` מסביר שמדיני העריות אנו למדים שדיני הקדושה אינם שייכים רק למקדש, לשבת ולימים הטובים, אלא הקדושה שייכת לכל חלקי הבריאה.

עמודים