SITE NO LONGER SUPPORTED

THIS SITE IS NO LONGER SUPPORTED            בית מדרש הוירטואלי עבר דירה
PLEASE FIND US AT OUR NEW TORAT HAR ETZION WEBSITE                                  
     English shiurim @ https://etzion.org.il/en          לשיעורים בעברית @ 
https://etzion.org.il/he

מאת
מהו ייחודה של הקטורת ביחס לשאר הקורבנות, ומדוע קידושה בכלי שרת אינו גורם לה להיפסל בלינה?
מאת
מי מימן את בניית הכבש שעליו היה צועד הכוהן הלוקח את הפרה האדומה, ואילו עקרונות עלינו ללמוד מכך?
מאת
מניין נלמדה החובה להיזהר מחשדם של בני אדם, ומה היחס בינה ובין החובה לדון את כל האדם לכף זכות?
מאת
מדוע אסור לאדם להביא עצמו לידי חשד?
מאת
מדוע ביקשו גדולי החכמים שדבריהם ייאמרו בשמם, ומהי זכותו של האומר דבר בשם אומרו?
מאת
מדוע נזכרה החובה לתת בכל שנה שלישית השקל לצדקה דווקא בסוגייתנו?
מאת
באילו מקרים אדם שנתן שקל של הקדש לצורך מחצית השקל מעל, ומדוע?
מאת
מהו יסוד החיוב להביא 'קלבון' – סכום קטן המתווסף למחצית השקל?
מאת
האם קורבן ציבור הוא קרבן שותפים, אלא שיש בו שותפים רבים, או שאלו שני קורבנות השונים מהותית זה מזה?

מאת
מה מוגדר כחמץ? מה דינה של תערובת חמץ?

עמודים