SITE NO LONGER SUPPORTED

THIS SITE IS NO LONGER SUPPORTED            בית מדרש הוירטואלי עבר דירה
PLEASE FIND US AT OUR NEW TORAT HAR ETZION WEBSITE                                  
     English shiurim @ https://etzion.org.il/en          לשיעורים בעברית @ 
https://etzion.org.il/he

מאת
חלקים מעדותו של הרב יהודה עמיטל שניתנה לפרויקט התיעוד של סטיבן ספילברג, בצירוף עם כמה קטעים נוספים מאירועים בהם דיבר הרב עמיטל על השואה.

מאת
מה פשר הסיפור על השלכת מפתחות המקדש כלפי השמיים והיד שיצאה וקיבלה אותם?
מאת
מהו ההבדל בין משיחת מלך בשמן המשחה למשיחת כוהן גדול, ומהו הקשר בין שתי המשיחות הללו?
מאת
מהו היחס בין שני הארונות שעשה משה, ומה אפשר ללמוד מכך על עבודת ה' בשעת מלחמה?
מאת
האם קיבלו חכמים את טענתם של בית אבטינס ונמנעו מהזכרתם לגנאי, ומה עלינו ללמוד מכך?
מאת
האם יש מקום להחמיר ולנהוג איסור דמאי גם במקרים שבהם חכמים לא גזרו?
מאת
מהו יסוד מחלוקת התנאים ביחס לתשלום שכר אומנים מכספי הקדש?

מאת
לדברי ה`שפת אמת`, חטאם של נדב ואביהו היה שעשו שלא כציווי. מעונשם החמור יכולים אנו ללמוד כי עיקר קיום המצוות צריך להיות מתוך קבלת עול מלכות שמיים וציות, ולא מתוך הבנת טעמי המצוות.

מאת
האם חז"ל יוצאים כנגד הכעס או מקבלים מופעים מסוימים שלו? נדון באופי רגש מורכב זה ובמקורות שונים אודותיו.

מאת
על האבלות וחווית האבלות, ומה בין ספירת העומר ליום הזיכרון לשואה ולגבורה.

עמודים